Dansk Jernbaneforbund

 

DSB Sektionen

 

Medlemsinformation Nr. 02.2003

 

Dansk Jernbaneforbund overdrog forhandlings- og aftaleretten på uniform og arbejdsklædning til DSB Sektionen. Efterfølgende har DSB Sektionen forhandlet og indgået aftale om arbejdsbeklædning for medarbejdere DSB. Aftalen med bilag følger hermed:

 

Arbejdsbeklædning for medarbejdere i DSB (undtagen DSB S-tog A/S) organiseret i Dansk Jernbaneforbund.

 

 1. Aftalen

Denne aftale erstatter tidligere indgået aftale om levering af arbejdsbeklædning efter behov, dateret 16.08 1993.

 

 1. Baggrund

Udgangspunktet for levering af arbejdsbeklædning er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1273 af 18. december 1996 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. Af bekendtgørelsens § 2 fremgår: "Ved personlige værnemidler forstås ethvert udstyr, beklædning og lignende, der er bestemt til at bæres eller holdes af brugeren til beskyttelse mod én eller flere risici, der kan true brugerens sikkerhed og sundhed." Hertil kommer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler. Af § 6 fremgår: " Arbejdsgiveren skal forsyne de ansatte med personlige værnemidler. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af personlige værnemidler og har ejendomsretten hertil. Af § 12 fremgår: " De ansatte skal bruge de udleverede personlige værnemidler straks ved arbejdets påbegyndelse og under hele dets udstrækning".

Af et påbud fra Arbejdstilsynet til DSB den 14. oktober 1993 skal medarbejdere, der færdes i og ved spor være synlige, hvorfor arbejdsbeklædning skal opfylde det krav om synlighed, som fremgår af DS 471.

Banestyrelsen kræver, at fremmede entreprenørers medarbejdere skal være genkendelige på sporområderne. Dette krav gælder også for DSB medarbejdere, hvorfor alt arbejdstøj skal have DSB logo..

Det gennemgående krav er, at arbejdsbeklædningen skal opfylde DS 471 og dermed opfylde de helt elementære krav til medarbejderens sikkerhed, når de færdes i og ved spor. En Projektgruppe, hvor bl.a. Dansk Jernbaneforbund var deltager, har valgt at sikkerhedsarbejdsbeklædningen sammensættes af orange og mørk blå farve, således at den blå farve primært er placeret på den øverste del af benklæderne og den nederste del af jakker.

For medarbejdere der arbejder, hvor der ikke stilles krav om synlighed i henhold til Arbejdstilsynets krav, leveres arbejdstøj i ensfarvet blåt.

 

 1. Sortiment og point

Aftale om sortiment og point tildeling tager udgangspunkt i de arbejdsopgaver den enkelte gruppe udfører. Sortiment er "koblet op på" tjenestestedet.

Det fremgår af de vedhæftede 6 bilag hvilket sortiment, der kan rekvireres og antal årlige point, den enkelte kan rekvirere arbejdsbeklædning for.

Den enkelte medarbejders konto tilskrives årligt den 1. januar det aftalte antal point i henhold til de arbejdsopgaver, der udføres. Skifter en medarbejder arbejdsområde, hvor der er andre krav til arbejdsbeklædningen, overføres medarbejderen til aftalen for den nye arbejdsfunktion. Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, om der skal gives en 1. gangs levering eller der alene skal gives en supplementslevering ud fra tidligere tildelt arbejdsbeklædning.

Ved nyansættelse gives medarbejderen en 1.gangs levering af den aftalte arbejdsbeklædning.

Medarbejdere, der ansættes i løbet af et kalenderår, tildeles det følgende år point i forhold til ansættelsestidspunktet. F.eks. ved ansættelse 1.4 tildeles 9/12 af den aftalte årlige point sum for den pågældende arbejdsfunktion.

Ikke anvendte point overføres til efterfølgende år. Der kan maksimum overføres en saldo svarende til det årlige antal tildelte point.

Ved forflyttelse til andet arbejdsområde hvor der er andre krav, f.eks. uniformskrav, eller ved afsked, kan medarbejderen ikke gøre krav på eventuelt ikke anvendte point.

Aftaleparterne hhv. sikkerhedsorganisationen kan beslutte, at sikkerhedsarbejdsbeklædning skal anvendes.

 1. Bestilling af arbejdsbeklædning

Den medarbejder, der er omfattet af point tildeling kan indenfor den tildelte og til rådighed værende pointsum, selv rekvirere arbejdsbeklædning on-line på Intranettet og det kan ske løbende i forhold til medarbejderens behov. Medarbejdere, der ikke anvender eller har adgang til Intranettet kan henvende sig til nærmeste foresatte, der vil foranledige bestilling af de ønskede beklædningsdele.

Medarbejderen er pligtig til at bruge de udleverede personlige værnemidler straks ved arbejdets påbegyndelse og under hele dets udstrækning. Disponere medarbejderen sine point på en sådan måde, at han/hun ikke er i besiddelse af den nødvendige arbejdsbeklædning eller at arbejdsbeklædningen ikke fremstår i god og ordentlig stand, kan medarbejderen pålægges at anskaffe manglende arbejdsbeklædning for egen regning.

Størrelsen på de enkelte beklædningsgenstande fremgår på det skærmbillede, i hvilket der foretages bestilling.

Det er den enkelte medarbejders ansvar, at rigtig størrelse bestilles. Ændres der ikke i størrelse ved bestilling af arbejdsbeklædning, vil der blive leveret samme størrelse som ved sidste forudgående levering.

Medarbejdere, der ikke kan anvende standard størrelser, har mulighed for at få taget mål, således at arbejdsbeklædningen passer den pågældende. ( se pkt. 11).

 

 1. Levering

Levering af bestilt arbejdsbeklædning vil normalt ske indenfor 10 dage. Skal arbejdsbeklædningen ske efter særmål, er leveringsfristen op til 10 uger.

Medarbejderen kan ved bestilling vælge, om leveringen skal ske til arbejdsstedet eller til privatadressen.

 

 1. Fejl og mangler

Hvis der i forbindelse med modtagelse af arbejdsbeklædning konstateres fejl og mangler ved den modtagne arbejdsbeklædning, skal beklædningsdelene returneres inden 10 dage med angivelse af, hvori fejl og mangler består. Den/de returnerede beklædningsdele skal være forsvarligt indpakket, således at de ikke beskadiges under transporten.

Der kan ikke tages hensyn til klager over fejl eller mangel som afgives senere end 10 dage.

Vejledning og procedure for bytning/tilbagesendelse fremgår af Intranettet.

 

 1. Tjenestefrihed og længerevarende sygdom

Ved tjenestefrihed mv. kan pointoptjeningen sættes i stå.

 

 1. Tilbagelevering

Slidt eller brugt arbejdsbeklædning skal ikke returneres. Medarbejderen har ansvar for, at beklædningsdelene bortskaffes på en måde, således at de ikke kan anvendes af andre og DSB Logo ikke kan misbruges.

 

 1. Renholdelse

Vask og renholdelse af arbejdsbeklædningen fremgår af aftaler i de enkelte virksomheder.

 

 1. Beskadiget arbejdsbeklædning

Ved beskadigelse af arbejdsbeklædning ved uheld under arbejdets udførelse, henvises medarbejderen til den stedlige leder, der vurderer, om der skal rekvireres erstatning for den beskadigede beklædningsdel.

 

 1. Måltagning

På Intranettet er der en generel instruktion i måltagning. De medarbejdere, som har behov for måltagning i forbindelse med bestilling af arbejdsbeklædning kan på Intranettet finde de adresser, hvor måltagning kan finde sted.

Aftale om måltagning sker mellem den pågældende medarbejder og den lokale leder.

 

 1. Opsigelse

Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

 

København den             2003

 

 

_____________________________                      _________________________

For DSB                                                                        For Dansk Jernbaneforbund

                                                                           DSB Sektionen

 

Henrik Mortensen

Formand

Dansk Jernbaneforbund DSB Sektionen

  

På de følgende sider følger bilagene 1-6 omkring sortiment.